Aktualne promocje:

Krata pomostowa Wema-1000x1000

Krata pomostowa Wema-1000x1000
Cena brutto:199.00zł
Promocja: 194.00zł


stopień prosty 1100x275x40mm

stopień prosty 1100x275x40mm
Cena brutto:120.00zł
Promocja: 109.00zł


schody C-SYSTEM Łagodne, stopnie 100x27cm lub 90x27cm

schody C-SYSTEM Łagodne, stopnie 100x27cm lub 90x27cm
Cena brutto:240.00zł
Promocja: 229.00zł


Zobacz wszystkie promocje

Formularz kontaktowy:

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje? Masz problem z dokonaniem zakupu? Skorzystaj z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Regulamin:

Gwarancją Automatyczną są objęte następujące produkty:
- kraty ocynkowane i schody wraz z akcesoriami.
Masiv gwarantuje, że w okresie na który udzielono gwarancji, nie nastąpi korozja perforacyjna w produktach firmy Masiv w wyniku ewentualnych wad materiałowych lub produkcyjnych.
gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych

Zalety gwarancji automatycznej:
- podstawową zaletą gwarancji automatycznej, jest nie wymagane wydanie gwarancji w formie papierowej na potwierdzenie udzielenia tej gwarancji.
- gwarancja automatycznie wchodzi w życie z momentem dostarczenia produktu do klienta.

Regulamin do transakcji wykonanych do 24.12.2014 jest do wglądu poniżej, pod aktualnym regulaminem.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.METDOM.PL do zamówień złożonych od 25.12.2014 - AKTUALNY -

I. Postanowienia ogólne 
II. Definicje 
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych 
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych 
V. Warunki zawierania umów sprzedaży 
VI. Sposoby płatności 
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy 
VIII. Promocje 
IX. Tryb postępowania reklamacyjnego 
X. Prawo odstąpienia od umowy 
XI. Pliki "Cookies" 
XII. Własność intelektualna 
XIII. Postanowienia końcowe 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I. Postanowienia ogólne 
II. Cel i zakres zbierania danych 
III. Podstawa przetwarzania danych 
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
V. Postanowienia końcowe 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.metdom.pl prowadzony jest przez Grzegorza Kędziora który wykonując działalność gospodarczą pod firą Grzegorz Piotr Kędziora "MASIV" wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów, NIP: 7122792201, REGON: 060133177, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@masiv.pl, tel. 605 051 024.
2. Sklep Internetowy www.metdom.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.metdom.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.metdom.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 
6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 
7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
8. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.metdom.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.metdom.pl użyte są w celach informacyjnych. 
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE 
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.metdom.pl umożliwiający złożenie Zamówienia. 
3. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.metdom.pl umożliwiający bezpośredni kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą. 
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; 
7. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.metdom.pl 
8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Grzegorz Kędziora wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Piotr Kędziora "MASIV" z siedzibą w Markuszowie, ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów, NIP: 7122792201, REGON: 060133177.
9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
13. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym. 
14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
a) zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia, 
b) udostępnianie informacji w formie Newslettera, 
c) udostępnianie informacji za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. 
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. 
3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów. 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę. 
b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. 
c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu przez Usługodawcę informacji za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę. 
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
a) Komputer z dostępem do Internetu. 
b) Dostęp do poczty elektronicznej. 
c) Przeglądarka internetowa. 
d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 
e) Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa. 
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY 
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 
2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego). 
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu. 
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 
5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym. 
6. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.metdom.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok. 
7. Zawarcie Umowy Sprzedaży. 
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia. 
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: 
oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, 
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
niniejszy Regulamin,
wzór oświadczenia o prawie do odstąpienia do umowy,
wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 
8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego. 
9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę VAT”. 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI 
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
a) Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem 
b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 
PKO BP 97 1020 3219 0000 9802 0179 4833 Grzegorz Piotr Kędziora "MASIV" z siedzibą w Markuszowie, ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów, NIP: 7122792201, REGON: 060133177. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........" 
c) Płatność przy odbiorze osobistym 
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 
3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. 


VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 
1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. 
2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
3. Koszty dostawy Produkty nie obejmują jego montażu oraz wniesienia do Klienta. 
4. Klient, po wcześniejszym umówieniu, może osobiście odebrać Produkt pod adresem: ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów. 
5. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika: 
a) Czas kompletowania Produktu, wynosi od 3 do 4 Dni Roboczych. 
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 4 do 6 Dni Roboczych. 

VIII. PROMOCJE 
1. Informacje oraz szczegóły dotyczące wszystkich promocji oraz warunków ich otrzymania są opisywane w indywidualnych zakładkach promocyjnych. 
2. Promocje dotyczą wyłącznie Produktów w Sklepie Internetowym www.metdom.pl. 
3. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu. 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży: 
a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@metdom.pl lub pisemnie na adres ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów. 
c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów. 
d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę: 
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@metdom.pl 
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem. 
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
3. Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie. 
7. Brak prawa do odstąpienia od zawartej umowy w przypadku zamówienie indywidualnego produktu wykonywanego na wymiar wg zamówienia : art 38 Ustway prawa konsumenta:
" Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:(…) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb."


XI. PLIKI "COOKIES" 
1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 
3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
1. Usługobiorca z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze Sklepem Internetowym, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). 
2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Sklepu Internetowego do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Sklepu Internetowego, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem. 
3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Sklepu Internetowego, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych ze Sklepu Internetowego bez zgody Usługodawcy jest równoważne z naruszeniem Regulaminu. 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim. 
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać. 
3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu. 
4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I. Postanowienia ogólne 
II. Cel i zakres zbierania danych 
III. Podstawa przetwarzania danych 
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
V. Postanowienia końcowe 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.metdom.pl jest Grzegorz Kędziora wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Piotr Kędziora "MASIV" z siedzibą w Markuszowie, ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów, NIP: 7122792201, REGON: 060133177 adres poczty elektronicznej: sklep@metdom.pl zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą. 
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego. 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. 
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: 
a) Imię i nazwisko, nazwa firmy, 
b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), 
c) Numer telefonu, 
d) Numer NIP, 
e) Adres e-mail. 
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 
a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca. 
b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 
c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. 
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego. 
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: 
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. 
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (ust. 2 pkt. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu. 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@metdom.pl 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.METDOM.PL do 24.12.2014

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Promocje
IX. Tryb postępowania reklamacyjnego
X. Prawo odstąpienia od umowy
XI. Pliki "Cookies"
XII. Własność intelektualna
XIII. Postanowienia końcowe

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.metdom.pl prowadzony jest przez Grzegorza Kędziora który wykonując działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Piotr Kędziora "MASIV" z siedzibą w Markuszowie, ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów, NIP: 7122792201, REGON: 060133177.
2. Sklep Internetowy www.metdom.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.metdom.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.metdom.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.metdom.pl/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.metdom.pl/ użyte są w celach informacyjnych.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.metdom.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
3. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.metdom.pl umożliwiający bezpośredni kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
7. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.metdom.pl
8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Grzegorz Kędziora wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Piotr Kędziora "MASIV" z siedzibą w Markuszowie, ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów, NIP: 7122792201, REGON: 060133177.
9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
b) udostępnianie informacji w formie Newslettera,
c) udostępnianie informacji za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu przez Usługodawcę informacji za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) Komputer z dostępem do Internetu.
b) Dostęp do poczty elektronicznej.
c) Przeglądarka internetowa.
d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
e) Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym lub u jednego z dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
6. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.metdom.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę VAT”.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
50 1020 5558 1111 1585 3110 0049 (INTELIGO) Grzegorz Piotr Kędziora "MASIV" z siedzibą w Markuszowie, ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów, NIP: 7122792201, REGON: 060133177. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
c) Płatność przy odbiorze osobistym
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.


VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Koszty dostawy Produkty nie obejmują jego montażu oraz wniesienia do Klienta.
4. Klient, po wcześniejszym umówieniu, może osobiście odebrać Produkt pod adresem: ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów.
5. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
Terminy realizacji:
kraty i stopnie z oferty ocynkowane- termin realizacji to 3-4dni robocze
schody bez podestu i stelaże- termin realizacji to 10dni roboczych,
schody z podestem -termin realizacji to obecnie około 20 dni roboczych.

VIII. PROMOCJE
1. Informacje oraz szczegóły dotyczące wszystkich promocji oraz warunków ich otrzymania są opisywane w indywidualnych zakładkach promocyjnych.
2. Promocje dotyczą wyłącznie Produktów w Sklepie Internetowym www.metdom.pl.
3. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@metdom.pl lub pisemnie na adres ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów.
c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów.
d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@metdom.pl
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
4. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.

XI. PLIKI "COOKIES"
1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Usługobiorca z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze Sklepem Internetowym, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Sklepu Internetowego do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Sklepu Internetowego, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.
3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Sklepu Internetowego, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych ze Sklepu Internetowego bez zgody Usługodawcy jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.metdom.pl jest Grzegorz Kędziora wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Piotr Kędziora "MASIV" z siedzibą w Markuszowie, ul. Lubelska 28, 24-173 Markuszów, NIP: 7122792201, REGON: 060133177 adres poczty elektronicznej: sklep@metdom.pl zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a) Imię i nazwisko, nazwa firmy,
b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
c) Numer telefonu,
d) Numer NIP,
e) Adres e-mail.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (ust. 2 pkt. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@metdom.pl

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

TOLERANCJA WYMIARÓW SPRZEDAWANYCH KRAT, STOPNI i schodów
dopuszczalne odchylenie wymiaru długość szerokość krat i stopni i schodów -0,5%
wysokość krat i stopni -2mm
Dopuszczalne odchylenie: wysokości 1schodka to +-0,6cm
płaskowniki nośne w stopniach i kratach wykonane są według normy PN-EN 10051:2011
oczka skrajne w kratach mają nieregularny wymiar który wynika z cięcia

Terminy realizacji:
1) kraty i stopnie z oferty ocynkowane- termin realizacji to 3dni robocze
2) schody bez podestu i stelaże- termin realizacji to 10dni roboczych,
3) schody z podestem -termin realizacji to obecnie około 20 dni roboczych.

Schody robimy z solidnych mocnych materiałów. Konstrukcja stalowa schodów (stal czarna) zabezpieczona jest antykorozyjnie dwoma warstwami farby: 1 warstwa podkład, 2nawierzchnia alkidowa w kolorze ciemny grafit-mat. Na konstrukcji zdarzają się drobne niedociągnięcia malarskie typu odbity wieszak, przetarcia, rysy które mogą powstać podczas pakowania. Paczki z konstrukcją schodów są duże i ciężkie i pomimo starannego zapakowania w tekturę i strecz także podczas transportu mogą powstać uszkodzenia powłoki malarskiej. Dlatego po skręceniu schodów zalecamy zrobić zaprawki malarskie najlepiej farbą alkidową wałkiem malarskim, pędzelkiem lub sprejem.(do większych schodów takich powyżej 8stopni dodajemy do przesyłki farbę na zaprawki). Zabezpieczenie antykorozyjne (malowanie) proszę traktować jako podkład do pomalowania, także reklamacje z tytułu powłoki malarskiej nie będą odrzucane.
Konstrukcje możemy wysłać surową (nie malowaną) przygotowaną do malowania. Chcesz konstrukcję nie malowaną napisz o tym podczas składania zamówienia.